Ondanks relatiebeding is indiensttreding bij een klant (toch) toegestaan

9 mei 2023

In een arbeidsovereenkomst hebben partijen afgesproken dat het de werknemer niet is toegestaan om binnen 2 jaar na beëindiging van het contract ‘in enigerlei vorm, direct of indirect, op eigen initiatief of initiatief van een ander, tegen vergoeding of om niet, een zakelijke relatie te onderhouden, werkzaamheden te (doen) verrichten of diensten te (doen) verlenen voor of ten behoeve van een zakelijke relatie van werkgever of aan haar gelieerde ondernemingen’.

Hoewel het er niet met zoveel woorden staat, meent de werkgever dat hieronder ook wordt begrepen ‘dat de werknemer niet bij een zakelijke relatie in dienst mocht treden’.

Naar het voorlopige oordeel van de rechter is die uitleg niet houdbaar. De essentie van het relatiebeding is immers het voorkomen dat de werknemer de zakelijke relatie afpakt, de nieuwe werkgever begeeft zich op een totaal andere markt en is nog steeds klant bij de oud-werkgever én uit de letterlijke tekst van de gemaakte afspraak volgt niet dat de werknemer niet bij een relatie in dienst mocht treden.

De uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam van 12 april jl. in kort geding (klik hier voor de volledige uitspraak) lijkt in lijn met bestendige rechtspraak over concurrentiebedingen. Te weten dat eventuele onduidelijkheden daarin voor rekening en risico van werkgever als de opsteller van het beding komen. Naar mijn mening had de beoordeling hier echter ook anders uit kunnen pakken, want ook bij een ‘indiensttreding’ worden immers werkzaamheden verricht voor de nieuwe werkgever…

Hoe dan ook een tip voor werkgevers: wilt u (ook) voorkomen dat een van uw personeelsleden in dienst treedt bij een van uw klanten na einde dienstverband? Schrijf dan in het relatiebeding letterlijk op dat het (ook) niet is toegestaan om bij een relatie in dienst te treden. Weliswaar kan de rechter een relatiebeding dan nog steeds opzij schuiven als ‘de werknemer in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever door het relatiebeding onbillijk wordt benadeeld’, maar in de totale toets van de rechter is er dan toch één hobbel minder te nemen om een indiensttreding bij een klant door een oud-werknemer te voorkomen.

Hellen en Saidjah van Karakter Advocaten denken graag mee over de formulering van een nieuw relatiebeding of de uitleg van een bestaande afspraak! Bel 0183 – 35 67 52 of mail naar hellen@karakteradvocaten.nl of saidjah@karakteradvocaten.nl.