Het belang van een (goed geformuleerd) leasereglement voor de werkgever

7 april 2023

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde op 28 maart jl. (klik hier) dat een werkneemster na het door haarzelf genomen ontslag, de financiële consequenties – ter hoogte van € 25.658,05 (!) – van de afwikkeling van het ten behoeve van haar afgesloten leasecontract moest dragen.

Wat was er aan de hand?

De werkgever had aan de werkneemster met ingang van 17 februari 2020 een leaseauto ter beschikking gesteld. De onderliggende leaseovereenkomst had een looptijd van 60 maanden, tegen een leasetarief van € 1.119,90 exclusief BTW per maand. Tussen de werkgever en werkneemster was in het kader van de terbeschikkingstelling van de auto een leasereglement overeengekomen. Daarin stond een zogenaamde vrijwaringsbepaling die inhield dat als de werkneemster zelf haar arbeidscontract beëindigde, zij de werkgever vrijwaarde voor de financiële consequenties van de afwikkeling van de leaseovereenkomst.

De werkneemster heeft ontslag genomen per 1 mei 2020. Zij stelde zich op het standpunt dat zij door diverse handelingen van de werkgever hiertoe ‘genoodzaakt’ was. En dat de werkgever daarom geen beroep kon doen op de vrijwaringsclausule. Het Hof ging daarin echter niet mee. Zelfs al zou het betoog van de werkneemster kloppen, dan had zij nog steeds zelf ontslag genomen en was zij conform de tekst van het leasereglement derhalve verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van het leasecontract, aldus het Hof. Hierbij werd van belang geacht dat werkneemster bekend was met de gevolgen van het vóór afloop van het leasecontract inleveren van de auto.

De werkgever heeft de betreffende leaseauto van de werkneemster na 2 maanden in opslag gegeven aan LeasePlan. Pas vanaf 1 januari 2021 is het haar gelukt de auto onder te brengen bij een andere werknemer. De door de werkgever geleden schade bestaat uit de verschuldigde leasetermijnen over de eerste maanden na het vertrek van werkneemster totdat de auto in opslag werd gegeven, de kosten voor stalling van de auto en de door werkneemster verschuldigde leasetermijnen minus het mobiliteitsbudget van de nieuwe bestuurder van de auto over de periode van januari 2021 t/m januari 2024. In totaal een kostenpost van maar liefst ruim € 25.000,-. Waar bovenop de werkneemster dan ook nog werd veroordeeld in de kosten van werkgever van het hoger beroep ad € 3.666,- (en ongetwijfeld zelf ook nog de nodige advocaatkosten heeft moeten maken).

Wat als er geen (heldere en duidelijke) afspraken worden gemaakt?

In de praktijk zien wij regelmatig dat er bij de terbeschikkingstelling van een leaseauto niets of maar weinig op papier wordt gezet. Als er geen concrete afspraken zijn gemaakt over hoe om te gaan met een leaseovereenkomst als de arbeidsovereenkomst eindigt lopende die leaseovereenkomst, kan een werkgever de resterende leasetermijnen of een afkoopsom niet verhalen op de werknemer (hoewel dit vaak wel alsnog geprobeerd wordt). Om te voorkomen dat uw onderneming daardoor wordt geconfronteerd met hoge kosten is het belangrijk om een goed leasereglement/gebruikersovereenkomst op te stellen. Én om de werknemer dit te laten ondertekenen voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de leaseauto. Ons kantoor helpt u daar vanzelfsprekend graag mee.

NB: Overigens geldt nog dat ook wanneer er wél duidelijke afspraken zijn gemaakt, rechters het onder bepaalde omstandigheden (zoals bij een ontslag op initiatief van de werkgever) het alsnog niet redelijk kunnen vinden dat kosten verbonden aan voortijdige beëindiging van het leasecontract op de werknemer worden verhaald. Per ontslaggeval is het daarom raadzaam om goed naar deze secundaire arbeidsvoorwaarde te kijken. En voor de werknemer op zijn beurt is het aan te bevelen dat bij een ontslag met wederzijds goedvinden duidelijke afspraken in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen over hoe om te gaan met de voortijdige inlevering van de leaseauto. Ook daarbij kunnen wij uiteraard helpen.

Wilt u meer weten of uw leasereglement laten opstellen of controleren? Neem contact op via 0183-356752 of hellen@karakteradvocaten.nl.