Kop of munt, als men de ander niets gunt?

Bij een echtscheiding zullen alle bezittingen die echtgenoten hebben, verdeeld of verrekend moeten worden. Naast de verdeling van een woning, bankrekeningen en eventuele schulden, hoort ook de inboedel hierbij. Onder de inboedelverdeling valt werkelijk alles wat zich in en rond de echtelijke woning bevindt en wat waarde heeft. Hoe de inboedelverdeling moet plaatsvinden, is afhankelijk van de wijze waarop partijen zijn gehuwd. Dat kan op verschillende wijzen. Bij onderstaande uitspraken was in ieder geval sprake van een gemeenschappelijke inboedel. De verdeling van de inboedel gaat niet altijd vanzelf en in sommige gevallen geeft de rechtbank zélf een eigen, creatieve draai aan de wijze waarop de inboedel verdeeld moet worden.

Hieronder bespreken wij twee unieke voorbeelden:

‘Kop of munt’?

Op 9 maart 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam een creatieve draai gegeven aan een inboedelverdeling bij een echtscheiding. Partijen waren in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd. In onderhavige zaak betrof de beperkte gemeenschap van goederen de woning met bijbehorende inboedel. Niet in geding was dat de woning moest worden verkocht. Echter, partijen slaagden er niet in de inboedel te verdelen. Nadat partijen inboedellijsten hebben opgesteld, zal de rechtbank de wijze van verdeling vaststellen.

Hierbij heeft de rechtbank bepaald dat de verdeling plaatsvindt op basis van ‘kop of munt’. De rechtbank gelast de wijze van verdeling als volgt:

“Bepaalt dat partijen inboedellijsten op gaan stellen van de inboedel van de woning aan de hand waarvan de inboedel verdeeld zal worden;

Bepaalt dat partijen door middel van kop en munt zullen bepalen wie als eerste een inboedelgoed van de inboedellijst mag kiezen;

Bepaalt dat partijen vervolgens om en om een inboedelgoed mogen kiezen totdat de gehele inboedel verdeeld is”.

‘Boedelscheiding Chinees delen’

Op 16 juni 2021 heeft de Rechtbank Noord-Holland een bijzondere manier van boedelverdeling bij een echtscheiding toegepast. Ook in deze zaak konden partijen geen overeenstemming bereiken over de verdeling van de inboedel. Hierdoor zal de rechter de wijze van verdeling van de inboedel vaststellen. Dit mag naar eigen inzicht van de rechtbank.

“Bij F9-formulier / brief van 5 mei 2021 heeft de man een voorstel gedaan vanuit de gedachte “kiezen of delen”. De man heeft daartoe een lijst, “Boedelscheiding Chinees delen” opgesteld, productie 45, aan de hand van de door de vrouw in het geding gebrachte lijsten, waarbij de man de door de vrouw genoemde waardes heeft overgenomen. De man heeft in zijn lijst twee kolommen opgenomen, boedel A en boedel B. Aan de vrouw is de keuze voorgelegd om voor A dan wel B te kiezen, waarbij er geen verrekening meer plaats vindt. De vrouw heeft ter zitting aangegeven dit geen juiste methode van verdelen te vinden. Zij heeft geen keuze gemaakt.

Nu het aan de rechtbank is overgelaten om de verdeling vast te stellen komt de rechtbank de vrijheid toe om de verdeling van de inboedel naar eigen inzicht vast te stellen. De rechtbank zal dit doen aan de hand van de door de man als productie 45 overgelegde lijst “Boedelscheiding Chinees delen”, welke lijst aan deze beschikking zal worden gehecht.”

19 april 2022