Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om een werknemer na een oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang die gelijk is aan het gemiddelde aantal uren waarvoor de werknemer in de afgelopen 12 maanden is opgeroepen. Het artikel waarin dit is opgenomen, artikel 7:628a Burgerlijk Wetboek, wijzigt per 1 juli 2021.

De wet wordt gewijzigd omdat er op dit moment niets is geregeld over de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur. Dat betekent dat het nu mogelijk is om de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang ver uit te stellen. Daarnaast is op dit moment niet geregeld binnen welke termijn de werknemer het aanbod dient te accepteren. Beide worden met de wijziging van de wet opgelost. De uiterste ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang komt in de wet te staan, net als de uiterste acceptatiedatum.

Artikel 7:628a lid 5 schrijft voor dat de werkgever na 12 maanden binnen een maand, dus in de dertiende maand, een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang. De wetgever is van oordeel dat de vaste arbeidsomvang zo snel mogelijk daarna in moet gaan. Om die reden komt in de wet te staan dat de vaste arbeidsomvang uiterlijk na twee maanden, nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, aanvangt; dus deze vaste arbeidsomvang start uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand.

In aanvulling daarop wordt de aanvaardingstermijn van de werknemer op één maand gesteld.

Als de werkgever geen aanbod heeft gedaan, dan heeft de werknemer vanaf de eerste dag van de vijftiende maand recht op het vaste aantal uren dat de werkgever minstens had moeten aanbieden. Daarmee heeft de werknemer vanaf dat moment ook recht op betaling van het loon over dat aantal uren.

Als de werknemer het aanbod niet binnen de gestelde termijn van een maand accepteert (of afwijst), dan is hij te laat. Het aanbod vervalt daarmee en kan niet meer aanvaard worden. Dat betekent dus dat de oproepovereenkomst gewoon doorloopt. Wel zal de werkgever, als de arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd, opnieuw binnen een maand weer een aanbod moeten doen. Dat nieuwe aanbod moet dan gebaseerd worden op de laatste 12 maanden.

De wetswijziging gaat in op 1 juli 2021 en geldt dan direct voor elk aanbod voor een vaste arbeidsomvang, ongeacht of dit voor of na de inwerkingtreding van de gewijzigde bepaling is gedaan, tenzij de vaste arbeidsomvang al is ingegaan. De gewijzigde bepaling heeft geen gevolgen voor de situatie waarin de vaste arbeidsomvang al is ingegaan.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht over uw eigen specifieke situatie? Neem dan contact met ons op via 0183 – 35 67 52.