Ingrijpen in de omvang van het personeelsbestand

Soms is het onvermijdelijk dat een bedrijf wegens bedrijfseconomische omstandigheden moet snijden in het personeelsbestand.

Reorganiseren is alleen mogelijk als sprake is van het structureel vervallen van arbeidsplaatsen. Vaak wordt gedacht dat het noodzakelijk is dat een bedrijf verlies maakt om tot bedrijfseconomisch ontslag over te kunnen gaan. Dit is niet juist. Er zijn namelijk diverse subcategorieën van bedrijfseconomische omstandigheden, waarbij in de categorieën zonder *-tje de financiële situatie van het bedrijf (in beginsel) geen rol speelt/geen rode cijfers nodig zijn:

  • Slechte of slechter wordende financiële situatie *
  • Werkvermindering *
  • Organisatorische en/of technologische veranderingen
  • (gedeeltelijke) Bedrijfsbeëindiging
  • Bedrijfsverhuizing
  • Uitbesteding van werkzaamheden (van niet-kernactiviteiten; zoals bijvoorbeeld de boekhouding)

* Werkgever moet bij het opvoeren van deze bedrijfseconomische omstandigheden als ontslaggrond  allerlei financiële gegevens aanleveren. Die gaan ook in kopie naar de werknemer.

Om een bedrijfseconomisch ontslag te kunnen realiseren, moet zijn voldaan aan de volgende vier cumulatieve vereisten:

  • Er moet sprake zijn van bedrijfseconomische omstandigheden, die hebben geleid tot
  • het treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering,
  • waardoor over een toekomstige periode van minimaal 26 weken bezien,
  • noodzakelijkerwijs één of meer arbeidsplaatsen vervallen.

Tijdens de NOW-periode waarin bedrijven financiële steun van de overheid ontvangen om het loon van hun werknemers te kunnen doorbetalen tijdens de Corona pandemie, geldt tijdelijk als extra (vijfde) voorwaarde dat de werkgever ook aannemelijk moet maken dat de ontvangen NOW-subsidie niet voldoende is om met het huidige personeelsbestand door te gaan.

Een bedrijfseconomisch ontslag loopt via het UWV en start met de indiening van een digitale  ontslagaanvraag door de werkgever. Het UWV toetst slechts marginaal (terughoudend) de vraag óf, hoeveel en in welke functiegroepen er arbeidsplaatsen moeten vervallen. Het UWV gaat niet op de stoel van de werkgever zitten. Een werkgever kan immers zelf het beste beoordelen hoe zij haar organisatie wil inrichten en heeft daarbij een grote beslissingsvrijheid. De feitelijke toetsvraag die het UWV hanteert luidt: “Zou een andere welkdenkende en weloverwogen ondernemer tot dezelfde (reorganisatie)beslissing kunnen komen”? Zo ja, dan zijn bedrijfseconomisch ontslagen in beginsel toegestaan.

Natuurlijk spelen er bij een reorganisatie (ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden) nog veel meer aspecten een rol. Zoals de rol van een eventueel aanwezige Ondernemingsraad, afspiegelingsperikelen, het alternatief van de VSO-route, onderzoek naar herplaatsingsmogelijkheden voor de boventallige werknemer, de wederindiensttredingsvoorwaarde, de ontslagvergoeding en het opzegverbod tijdens ziekte. Over al deze aspecten informeren wij u in de komende weken nader.

 

Denkt u als ondernemer aan reorganiseren of heeft u als werknemer te horen gekregen dat uw functie komt te vervallen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtspecialist Hellen de Werd via hellen@goudadvocaten.nl of 0183 – 35 67 52.