De check van de vaststellingsovereenkomst: Better safe than sorry!

16 januari 2023

Een vaststellingsovereenkomst is gericht op het beëindigen of voorkomen van een geschil tussen partijen. In het arbeidsrecht kunnen werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst (VSO) gebruiken om de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. In die overeenkomst leggen partijen dan de voorwaarden vast waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt.

Is het verstandig om een dergelijke VSO te laten nakijken door een arbeidsrechtspecialist? Jazeker: ook al heeft uw werkgever op het eerste gezicht goede voorwaarden neergelegd in de aan u aangeboden vaststellingsovereenkomst, het kan zijn dat deze afspraken niet helemaal waterdicht zijn en daarom kunnen leiden tot problemen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een WW-uitkering na het einde van uw dienstverband. Hierdoor loopt u het risico later zonder inkomen te zitten. Belangrijk in dit kader is onder andere om te laten controleren of er in de VSO bij het bepalen van de voorgestelde einddatum de juiste opzegtermijn in acht is genomen en of staat vermeld dat de werkgever de initiatiefnemer van de VSO is en niet u als werknemer.

Vaak komen er bij een einde van een arbeidsovereenkomst ook emoties om de hoek kijken. Bedenk goed dat een werkgever bij het voorstellen en vastleggen van beëindigingsafspraken altijd eerst uitgaat van haar eigen belangen. Des te belangrijker om hiernaar te laten kijken door iemand met een objectieve blik.

Ook belangrijk: wist u dat u niet verplicht bent tot het ondertekenen van een door uw werkgever voorgestelde VSO? U kunt daarnaast ook sowieso proberen om te onderhandelen over de aangeboden beëindigingsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld over de (hoogte van de) transitievergoeding (ontslagvergoeding) gaan. Is deze in uw situatie wel op de juiste manier berekend of geeft uw specifieke situatie aanleiding om een (fors) hogere vergoeding, al dan niet gecombineerd met een latere einddatum, te vragen? Een arbeidsrechtspecialist kan u helpen om een voor uw specifieke situatie gepast en zo gunstig mogelijk ontslagpakket te krijgen, waaronder een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding . Hierbij kan een arbeidsrechtspecialist u als werknemer ondersteunen of de onderhandelingen volledig uit handen nemen.

Voorbeelden van artikelen in de VSO welke een kritisch oog verdienen:

 • datum uitdiensttreding;
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk;
 • postcontractuele bedingen (zoals een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding);
 • vergoeding voor juridische kosten;
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en overige verlofuren;
 • bonus en/of dertiende maand;
 • getuigschrift;
 • geheimhouding over de afgesproken VSO;
 • bedenktijd;
 • finale kwijting over en weer.

Let op: sluit u een vaststellingsovereenkomst terwijl u arbeidsongeschikt bent en eindigt uw arbeidsovereenkomst daardoor per een einddatum die binnen de eerste twee ziektejaren ligt, dan wordt u verwijtbaar werkloos. Gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid geldt er namelijk een opzegverbod. Indien u in deze periode een vaststellingsovereenkomst sluit, dan verliest u het recht op een Ziektewetuitkering en – omdat u ziek bent – ook het recht op een WW-uitkering. Met als gevolg dat u na einde dienstverband geen recht heeft op enige uitkering. Het tijdens arbeidsongeschiktheid instemmen met een VSO raden wij (in beginsel) dan ook af. Althans, het is essentieel dat u zich in een dergelijke situatie goed laat adviseren.

Ook bij een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding kan het UWV de WW-uitkering weigeren indien uw contract met wederzijds goedvinden via een VSO wordt beëindigd per een eerdere einddatum. Reden genoeg om ook in die situatie de VSO goed te (laten) controleren voordat u daarmee instemt.

Last but not least: hebt u al nagedacht over hoe de secundaire arbeidsvoorwaarden af te wikkelen bij beëindiging van uw dienstverband? De VSO is ook zeer geschikt voor het vastleggen van afspraken rondom deze arbeidsvoorwaarden bij ontslag. Denk hierbij aan een auto van de zaak; hoe lang mag u als werknemer hiervan nog gebruikmaken en moet deze auto terug naar de leasemaatschappij of kan deze worden overgenomen? En hoe zit het met het gebruik van een smartphone of een laptop van de zaak tot de overeengekomen einddatum van uw dienstverband?

Mocht na controle, (eventuele) onderhandeling en (vervolgens) wederzijds goedvinden uiteindelijk toch worden overgegaan tot het ondertekenen van een VSO, dan hebt u overigens (als werknemer) altijd nog 14 dagen bedenktijd om alsnog op uw instemming met wederzijdse beëindiging van uw arbeidscontract terug te komen. De werkgever heeft dit recht niet.

Kortom, onderteken niet zomaar een aan u voorgelegde VSO en schakel (zeker bij twijfel) de juiste (juridische) hulp in. De aangeboden vertrekregeling kan vaak voor u als werknemer nog veel gunstiger worden gemaakt. Karakter Advocaten helpt u hierbij graag. En de juridische kosten? Die worden bijna altijd volledig vergoed door uw werkgever. Bijstand bij het onderhandelen over een betere vertrekregeling is voor u dus veelal gratis; terwijl het u wel veel kan opleveren.

Kunt u hulp gebruiken bij een door uw werkgever voorgestelde beëindiging van uw dienstverband, neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten via 01 83 – 35 67 52 of info@karakteradvocaten.nl.